On Identity Politics

هویت و سیاست هویتی یکی از مفاهیم جوامع چند فرهنگی معاصر است. تاریخ سیاستهای هویتی به اواخر قرن ۱۸ بر می‌گردد و به دورانی که تفکرات ارتجاعی جناح راست بر خلاف جریان روشنگری، معتقد به برتری طبقه سفید پوست و الیت جامعه بر دیگر طبقات بود. بعد از روی کار آمدن نازی ها و هولوکاست، سیاستهای هویتی زمانه که معتقد به برتری نژادی بود کمرنگ شد و سیاستهای هویتی وسیله ایی شد که با آن به جنگ نژاد پرستی و تبعیض نژادی تبدیل شد. از این رو جنبش‌های اجتماعی ۱۹۶۰ راه را برای سیاستهای هویتی قرن ۲۱ باز کرد.در دوران پست مدرن سیاستهای هویتی برای بازشناسی و باز خوانی گروههای اجتماعی کوچک مثل: زن ها، یا زن های سیاه پوست، یا گروه هایی که در معرض سرکوب شدن یا دیده نشدن بودند تلاش می‌کرد. اما مشکل در بازشناسی آن گروها بود. به این معنی که هیچ معیار واحد و منسجمی برای یک مبارزه سیاسی وجود نداشت، بنابراین ما با مجموعه ایی از پروژه های سیاسی روبرو هستیم که بر اساس موقعیتهای متفاوت دست به کنش می زدنند. به همین خاطر در هنر معاصر ۱۹۶۰ تغییر اساسی در شکل هنر اتفاق می‌افتد. آثار هنری بر اساس موضوعشان تقسیم بندی می‌شوند و هویت های گوناگون هنرمندان در آثارشان خودنمایی می کند و به خاطر همین تحول در هنر اخیر،شامل نژاد، جنسیت، قومیت، و غیره تبدیل به یکی از موضوعات کلیدی هنر معاصر می شود.
در جلسه هنر و هویت های سیاسی با استناد به تصاویر موجود و معرفی برخی هنرمندانی که در این حوضه مشغول به فعالیت بودند و هستند، به تحلیل هویت های قومی و ملی در دوران جهانی شدن و چالشهای مرتبط با فرهنگ گرایی چند گانه، در سطح بین المللی پرداختیم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *